Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver aftale indgået med Faust ApS. og går forud for andre regler, herunder også branchesædvaner eller branchevilkår, som parterne eventuelt måtte have aftalt eller anvendt som led i aftalen.

1. PARTERNE I nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal ”sælger” forstås som

Faust ApS CVR-nr. 15167777 Vester Fjordvej 2 Mou 9280 Storvolde mail@faust.dk Tlf. 98 31 10 55

”køber” skal forstås som den part, som køber et produkt og/eller en serviceydelse af sælger.

2. TILBUD, ACCEPT OG ORDREBEKRÆFTELSE. Alle afgivne tilbud på leverancer er bindende i 45 dage fra tilbuddets dato medmindre andet aftales. Ordrer er først bindende, når skriftlig ordrebekræftelse fra sælger er modtaget hos køber. Såfremt køber foretager tilføjelser eller ændringer i tilbuddet ved afgivelse af ordre, er sælger berettiget til at afvise ordren. Accepterer sælger tilføjelserne eller ændringerne, er sælger berettiget til at foretage de deraf følgende ændringer af leveringstid og pris.

3. LEVERINGSBETINGELSER. Levering sker ab sælgers adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko, medmindre anden aftale træffes. Dersom sælger ikke har accepteret særlig instruks med hensyn til transport, er sælger berettiget til at vælge transportformen.

4. LEVERINGSTID. De af sælger opgivne leveringstider er kun omtrentlige, ind til endelig leveringstid er bekræftet fra sælger. Sælger er uden ansvar for forsinkelser grundet omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af sådanne forsinkelser forbeholder sælger sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde
leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under uforudsigelige omstændigheder henhører f.eks. mangel på råvarer eller leveringssvigt, arbejdskonflikter, mangel på arbejdskraft, arbejdsnedlæggelser, svigt i forsyningerne af energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og EDB-faciliteter, brand, krig, mobilisering, valutarestriktioner, blokade, politiske uroligheder, myndighedsindgriben af forskellig art såsom ved beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod sælgers leveringsfaciliteter samt andre lignende forhindringsforhold. Sælger er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab beroende på forsinket levering.

5. BETALINGSBETINGELSER. Sælgers betalingsbetingelser fremgår af sælgers ordrebekræftelser og fakturaer. Er andet ikke aftalt, skal betaling ske på den deri angivne forfaldsdato. Ved for sen betaling skal sælgers tilgodehavende, i mangel af anden angivelse, forrentes med den til enhver tid gældende rentesats efter renteloven.

6. EJENDOMSFORBEHOLD. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil den fulde købesum er betalt.

7. PROJEKTMATERIALER O.L. Sælgers projektmaterialer, beregninger, tegninger o.l. forbliver sælgers ejendom, medmindre andet aftales, og må ikke videregives eller benyttes uden sælgers skriftlige tilsagn. Køber er pligtig at iagttage sædvanlig fortrolighed med hensyn til forretningshemmeligheder og know-how om sælgers leverancer og tekniske løsninger.

8. ANSVAR FOR MANGLER. Sælger vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at leverancen er i overensstemmelse med sælgers standard eller specifikationer inden for grænsen af almindelig brancheteknisk nøjagtighed, således at leverancen er af sædvanlig god kvalitet. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverancen, påtager sælger sig efter sit valg at foretage udbedring, foretage ombytning eller at kreditere køberen svarende til værdiforringelsen af leverancen. Sælgers forannævnte pligter er betinget af, at der senest 14 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være blevet konstateret hos køberen reklameres skriftligt over for sælger. Sælgers ansvar for mangelfulde leverancer ophører 2 år fra sælgers færdiggørelse af leverancen, i alle tilfælde senest 2 år fra sælgers fakturadato for leverancen. Sælger er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab beroende på mangler ved leverancen. Sælger hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives købers behandling, betjening, indgreb i leverancen eller for fejl i øvrigt, der skyldes, at køber har anvendt leverancen til et andet formål end tilsigtet.

9. PRODUKTANSVAR. Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved sælgers produkt, er kun omfattet af sælgers ansvar, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos sælger eller hans folk. Sælger er i ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andet lignende tab. Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i sælgers produktansvarsforsikring. Sælgers produktansvar ophører 4 år fra sælgers færdiggørelse af leverancen, i alle tilfælde senest 4 år fra sælgers fakturadato for leverancen.

10. PERSONOPLYSNINGER Ved køb af sælgers produkt og tilhørende service vil sælger modtage personoplysninger om køber og/eller ansatte hos køber i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt IP-adresse. Sælger er dataansvarlig for disse oplysninger.

Sælgers modtagelse og behandling af disse personoplysninger er nødvendig for, at sælger kan yde servicen, som er knyttet til produktet, herunder at foranstalte muligheden online styring af sælgers produkt.

Personoplysningerne overgives til Mechatronic Brick ApS, som leverer servicen på sælgers vegne og i overensstemmelse med sælgers instruks.

Sælger sletter personoplysninger, når sælger ikke længere har behov for at behandle disse til levering af produkter eller tilhørende service til køber.

Køber er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som sælger behandler om køber, dog med visse lovbestemte undtagelser. Køber har endvidere ret til at gøre indsigelse mod sælgers indsamling og behandling af købers personlige oplysninger. Køber har herudover ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret købers personlige oplysninger efter reglerne herom. Køber har desuden ret til at få udleveret oplysninger om sig selv og få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis køber ønsker, at sælger opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som sælger har registreret om køber, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om køber, eller hvis køber har spørgsmål til ovenstående vilkår, kan køber henvende sig til sælger ved anvendelse af kontaktoplysningerne anført i pkt. 1.

Hvis køber ønsker at klage over sælgers behandling af købers personlige oplysninger, kan køber kontakte sælger ved anvendelse af kontaktoplysningerne anført i pkt. 1 eller kontakte Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

11. VÆRNETING OG LOVVALG. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting i Danmark. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as implemented in Danish law) til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Kontaktoplysninger

Vester Fjordvej 2,
9280 Storvorde
Danmark

Tlf.nr. +45 98 31 10 55

Email: mail@faust.dk

Telefontid alle hverdage
kl. 8 – 16 (samt efter aftale)

Kontakt os
    Ring: 98 31 10 55
    Kontakt os